APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN) INCLUDING INSERVICE OF RESIDUAL & KALYANA KARNATAKA (LOCAL)-2021.

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÁUÀÆ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ (¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2021
(ISO: 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 08/£ÉêÀÄPÁw-2/2021-22
Notification No.08/Recruitment-2/2021-22
Total No of Vacancy:376+26

WRITTEN EXAM DATE IS TENTATIVELY FIXED ON LAST WEEK OF FEBRUARY...

News & Events
DateNews & Events
  • OCT
  • 08
  • 2021
  ET/PST commencing from 26-Oct-2021. ET/PST Call letter has been uploaded for the post of POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)-2021 (402 posts). Download (from My Application Link) and attend the ET/PST on the date mentioned in the call letter without fail..


  • Sep
  • 22
  • 2021
  ETPST call letter for the post of PSI Civil 402 posts will be uploaded in the month of october. Date will be intimated shortly...


  • Aug
  • 19
  • 2021
  Belagavi - DAR Parade Ground, Belagavi - Exam Date Rescheduled

  For Belagavi Unit only (Applied for Both 545 & 402 posts) DAR Parade Ground, Belagavi : Due to Weekend Curfew the ET/PST scheduled on 21/8/21 is postponed. Revised Call letter upload. Please download and attend without fail.


  • July
  • 26
  • 2021
  Belagavi - DAR Parade Ground, Belagavi - Exam Date Rescheduled

  ET/PST exam Scheduled on (28, 29, 30 & 31 July 2021 ) is postponed due to administrative reasons.Rescheduled on (13,16,17 & 18 Aug 2021)respectively.Download the revised call letter & attend


  • July
  • 23
  • 2021
  ETPST Call letter Released

  ETPST Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2021, Download call letter(from My Application) and attend the ETPST Examination as per mentioned in the call letter without fail.


  • JUNE
  • 14
  • 2021

  PSI_Date_extended_4_402_Posts

  • JUNE
  • 08
  • 2021

  PSI_Date_extended_3_402_Posts

  • MAY
  • 29
  • 2021

  PSI_Date_extended_2_402_Posts

  • MAY
  • 15
  • 2021

  PSI_Date_extended_1_402_Posts

  • APRIL
  • 29
  • 2021

  PSI_Date_extended_402_Posts

  PSI CIVIL MODE OF PAYMENT

  • APRIL
  • 01
  • 2021

  NEW REGISTERATION STARTED

  KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Near Krupanidhi College, Koramangala, Bengaluru-560034:
  PHYSICAL EXAM :*18/11/2021 postponed to 26/11/2021 due to heavy rain
  CAR Head Quarters Parade Ground, Chamarajapet, Mysuru Road, Bengaluru-560018.:
  PHYSICAL EXAM :*18/11/2021 postponed to 23/11/2021 due to heavy rain
  CAR Head Quarters Parade Ground, Chamarajapet, Mysuru Road, Bengaluru-560018:
  PHYSICAL EXAM :*11/11/2021 postponed to 18/11/2021 due to heavy rain
  PHYSICAL EXAM :* 12/11/2021 postponed to 16/11/2021 due to administrative reasons.
  KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Near Krupanidhi College, Koramangala, Bengaluru-560034 :
  PHYSICAL EXAM :*12/11/2021 postponed to 18/11/2021 due to heavy rain
  KSRP Parade Ground, 4th Battalion, Opp. Madivala Market, Koramangala, Bengaluru-560034 :
  PHYSICAL EXAM :*12/11/2021 postponed to 16/11/2021 due to heavy rain
  CAR South Parade Ground, Hosur Main Road, Adugodi, Bengaluru - 560030 :
  PHYSICAL EXAM :*12/11/2021 postponed to 17/11/2021 due to heavy rain
  KSRP Parade Ground, 3rd Battalion, Near Krupanidhi College, Koramangala, Bengaluru-560034 :
  PHYSICAL EXAM :*26/9/21 & 27/9/21 postponed to 15 & 16/11/21 due to Administrative Reasons
  PHYSICAL EXAM :* 30/10/21 postponed to 17/11/21 due to Bandobust Duty .
  KSRP Parade Ground, 4th Battalion, Opp. Madivala Market, Koramangala, Bengaluru-560034 :
  PHYSICAL EXAM :*30/10/21 postponed to 17/11/21 due to Bandobust Duty .
  CAR South Parade Ground, Hosur Main Road, Adugodi, Bengaluru - 560030 :
  PHYSICAL EXAM :*27/10/21 postponed to 15/11/21 due to Administrative Reasons
  PHYSICAL EXAM :* 30/10/21 postponed to 17/11/21 due to Bandobust Duty.
  CAR Head Quarters Parade Ground, Chamarajapet, Mysuru Road, Bengaluru-560018. :
  PHYSICAL EXAM : *30/10/21 postponed to 17/11/21 due to Bandobust Duty .
  DAR Parade Ground, Belagavi :
  PHYSICAL EXAM :*30/10/21 postponed to 15/11/21 due to Election
  PHYSICAL EXAM :* 2/11/21 postponed to 16/11/21 due to election counting.
  District Stadium, Bapuji Hospital Road, Davangere :
  PHYSICAL EXAM :*2/11/21 postponed to 11/11/21 due to election counting .
  Mangala Stadium, Lady Hill, Mangaluru :
  PHYSICAL EXAM :*26/10/21 postponed to 17/11/21 due to Administrative Reasons.
  ET/PST commenced from 26-Oct-2021 :
  ET/PST commenced from 26-Oct-2021. ET/PST Call letter has been uploaded for the post of POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN)-2021 (402 posts).
  Download (from My Application Link) and attend the ET/PST on the date mentioned in the call letter without fail. .
  «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É : ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) 545 ªÀÄvÀÄÛ 402 ºÀÄzÉÝ JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ MAzÉà ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É C£ÀºÀðgÁzÀ°è CxÀªÁ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß 545 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀºÀð / UÉÊgÀÄ ºÁdgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ 402 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C£ÀºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ¤Ãr zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ MªÉÄä C£ÀºÀðUÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¨ÉÃgÉ WÀlPÀUÀ¼À°è C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj En/¦J¸ïnUÉ ºÁdgÁVgÀĪÀÅzÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ ±Á±ÀévÀªÁV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  01/04/2021
  02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  07/07/2021
  03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  09/07/2021
   
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  PSI(CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE
  SUBMIT

  CLEAR
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  30 YEARS /
  30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.05.1991 AND 03.05.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  32 YEARS /
  32 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.05.1989 AND 03.05.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM - /
  35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.05.1986 AND 03.05.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  - /
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 03.05.1981 AND 03.05.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 03/05/2021 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

  PSI (CIVIL)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) ` 500
  02 SC , ST, CAT-01 ` 250
  1.PSI(CIVIL) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT Click here to Download
  «zÁåºÀðvÉ:

  AiÀÄÄ.f.¹. EAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 03.05.2021PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¤ÃrzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03.05.2021 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).


  ¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀª :
  ¸ CAVÃPÀÈvÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀzÀ« eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈAzÀzÀ°è 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÀ¤µÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß (Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 03.05.2021PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï / ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï / ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï DV ¥ÀÆtðUÉƽ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ° ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ, (¸ÉêÁ¤gÀvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå 24 ªÀÄvÀÄÛ 25 gÀ°ègÀĪÀ C£ÀħAzsÀ-‘J’ & ‘©’ AiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 03.05.2021 gÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ).

  n¥ÀàtÂ:
  1. (i)  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  2. (ii)   r¥ÉÆèªÀiÁ EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
  3. (iii)   Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¥ÀnÖ E®èzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 168 Cms for Men
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(CIVIL)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  3.75 Mtrs (In 3 chances only)

  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
  168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
  • J) PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.
  • ©) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ÄPÀÄ̽zÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶×ÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
  • ¹) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 10 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ, d£Àä ¢£ÁAPÀ, PÉÆÃjgÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ºÁUÀÆ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CA±ÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è RÄzÁÝV / CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ CrµÀ£À¯ï qÉÊgÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï, £ÉêÀÄPÁw PÁ®ðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
  • r) ¥Àæw¨sÁ¤évÀ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ½UÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwUÀ¼À°è 2% gÀµÀÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀgÀqÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è 2% gÀAvÉ 08 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è 01 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÀÄÝ(CAwªÀÄ ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ µÀgÀwÛUÉƼÀ¥ÀlÄÖ), ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ £ÉêÀÄPÁw C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  Sl No Post RESIDUAL Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen
      MEN WOMEN MEN WOMEN MEN TOTAL
  01 PSI(Civil) 222 78 40 14 22 376

  Classification

  Sl No Post KALYANA KARNATAKA Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen  
      MEN WOMEN MEN WOMEN MEN TOTAL
  01 PSI(Civil) 14 06 02 01 03 26  NOTE / n¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  Phone:080-22943346
  Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

  Contact US